Představujeme náš volební program 2014 - 2018

19.09.2014 21:16

ROZVOJ MĚSTA

Vytvořme společně vhodné podmínky pro život ve městě a zastavme odstěhovávání občanů.

Chceme, aby měli mladí důvod zůstat v Karviné.

Podpoříme vznik osadního výboru Louky.

BYDLENÍ

Bydlení chápeme jako základní lidské právo. Budeme podporovat a vytvářet podmínky pro kvalitní bydlení odpovídající potřebám, včetně dalších revitalizaci sídlištních částí města.

Zkvalitníme sociální služby s větší škálou nabídek.

Nedovolíme další rozšiřování ubytoven ve městě. Budeme trvat na důslednější kontrole ubytoven stávajících.

Nepodpoříme neúměrné navyšování nájemného v městských bytech a nebytových prostorách.

BEZPEČNOST

Nepodpoříme vznik dalších heren.

Prosazujeme více policistů v ulicích, kde existuje ohrožení bezpečnosti občanů.

Podpoříme všechny smysluplné formy prevence kriminality.

Nadále budeme podporovat integraci nepřizpůsobivých občanů.

Budeme usilovat o dodržování zákonů a vyhlášek města všemi občany bez rozdílu!

ZAMĚSTNANOST

Budeme podporovat. Do roku 2016 má vyrůst v Karviné nová průmyslová zóna „Nad Barborou“. Náklady mají činit cca 1,1 miliardy korun. Jedná se o plochu zhruba 100 hektarů a investorům je možno nabídnout plochu až 70 hektarů. Odhady hovoří o cca 2000 pracovních místech.

Podpoříme živnostníky, drobné a střední podnikatele.

Stojíme o pravidelné setkávání zástupců veřejné správy a podnikatelů ve městě.

Udržitelná hornická činnost v souladu s rozvojem města a pracovních příležitostí.

DOPRAVA

Mobilita a bezbariérovost dopravní infrastruktury - bezbariérové cestování, bezpečné přechody pro chodce, rodiny s kočárky či zdravotně postižené občany.

Upřednostnění veřejné hromadné dopravy občanů.

Budeme usilovat o výstavbu obchvatu města s napojením na rychlostní komunikaci i dálnici.

Podporujeme výstavbu nových parkovacích míst.

Udržení osobních i rychlíkových spojů vlakové dopravy je nutností.

Postupně, ale systematicky budeme modernizovat a opravovat komunikace, chodníky a parkoviště.

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pravidelný monitoring a prováděné kontroly podniků, které vypouštějí do ovzduší nebezpečné emise a znečišťují ovzduší.

Monitoring otřesů zapříčiněných důlní hornickou činností.

Ve veřejném zájmu řešit komplexně otázku recyklace a likvidace odpadu.

Zvelebování zelených ploch a revitalizace parků ve městě.

Zkvalitnění činnosti ve sběru a odvozu tříděného komunálního odpadu.

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

Chceme udržet všestranně dostupnou a kvalifikovanou zdravotnickou péči.

Tak jako v minulých letech, tak i do budoucna budeme pokračovat v podpoře obou karvinských nemocnic.

Vytvoříme finanční rezervu pro dětí a mládež k účasti na zdravotních pobytech, školách v přírodě a lyžařských výcvikových zájezdech.

Trváme na dosažitelnosti a kvalitě služeb pro zdravotně postižené a hendikepované občany.

Zabezpečíme vybudování cenově dostupné sítě domovů pro seniory, domovů s pečovatelskou službou , stacionářů a terénních služeb s podporou státu a kraje.

ŠKOLSTVÍ A SPORT

Chceme pokračovat v modernizaci a údržbě budov základních a mateřských škol a možnosti využití jejich zázemí pro sport a volný čas dětí.

Budeme podporovat vzdělávání zdravotně postižených dětí.

V souladu s finančními možnostmi města podporovat vrcholový sport a to „Karviná, město házené“ a stanovit pravidla pro podporu dalších sportovních odvětví.

Prostředky určené na sport z rozpočtu města prioritně směřovat na rozvoj sportovních aktivit dětí a mládeže.

Promyslet výstavbu horolezecké stěny s uceleným programem výuky lezení a bezpečnosti.

Chceme podporovat výstavbu dětských hřišť.

KULTURA

Účinnost rozvoje kultury vidíme i ve zkvalitnění součinnosti mezi rozhodujícími subjekty (kulturní dům, regionální knihovna, STaRS), ale i zájmovými občanskými sdruženími s přihlédnutím k národnostnímu a etnickému složení obyvatel města.

Budeme dodržovat tradice kulturních akci v našem městě a podporovat vznik nových, které osloví všechny věkové, sociální i zájmové skupiny obyvatel našeho města.

Rozvoj příhraniční a regionální spolupráce.

Vytváření podmínek pro možnosti schůzové činnosti a další aktivity pro zájmové, společenské a kulturní organizace, hnutí a spolky.